Eka Fadhil Ibrahim

"Selamat Hari Raya I'dul Adha 1438 Hijriah"

30 Agustus 2017, 12:18 pm

Assalamu'alaikum Wr. Wb. 

Kami Segenap Keluarga Besar MI Al Falahiyyah mengucapkan "Selamat Hari Raya I'dul Adha 1648 Hijriah"